PRZEJDŹ DO TREŚCI

Pomoc materialna o char.soc.

Składanie wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022


Składanie wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2016/2017


Podstawa prawna

Pomoc materialna o charakterze socjalnym tzw. zasiłki i stypendia szkolne przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XXVIII/146/05 Rady Miasta Jedlina- Zdrój z dnia 31 marca 2005r w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlina-Zdrój (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2005r Nr 71 poz.1544 z późniejszymi zmianami).

  Ustalenie prawa do przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia szkolne następuje po złożeniu wniosku przez: rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, wraz z załącznikami niezbędnymi do ustalenia dochodu, tj:

 • zaświadczeniem o zarobkach – dochód- z zakładu pracy, bądź z właściwego Urzędu Skarbowego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, odcinek renty, emerytury lub zaświadczenie z ZUS-u,
 • zaświadczeniem z właściwego urzędu pracy w przypadku osób bezrobotnych,
 • oświadczeniem o wielkości prowadzonego gospodarstwa rolnego przez członków rodziny,
 • zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
 • postanowieniem sądu o przyznanych alimentach,
 • zaświadczeniem o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

Najczęściej wnioski składane są przez rodziców.

Termin składania wniosków

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- do dnia 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie powyższych terminów.

  Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie, którzy spełnili łącznie następujące kryteria:

 • zamieszkują teren gminy Jedlina- Zdrój
 • rozpoczynali lub kontynuowali naukę w placówkach wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty,
 • miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczał kwoty 514,00 zł. netto

Wysokość stypendium

Kwota przyznanego stypendium szkolnego jest zależna od wysokości wykazanego dochodu na członka rodziny:

 • dochód od 0 zł do 130,00 zł - stypendium w wys. 118,00 zł/m-c;
 • dochód od 130,01 zł do 514,00 zł - stypendium w wys. 94,40 zł/m-c

Formy świadczeń pomocy materialnej zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia Nr 66/2016:

 1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą: muzycznych, komputerowych, artystycznych.
 2. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach poza szkołą, w szczególności:
  • nauce języków obcych - wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania.
  • zajęciach sportowych, nauki pływania, itp.
  • w kursach komputerowych,
  • nauki prowadzenia pojazdów mechanicznych - jeżeli jest to wymagane przez szkołę.
 3. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach współorganizowanych przez szkołę poza jej siedzibą, w szczególności:
  • wyjście całej klasy do kina, teatru, muzeum, filharmonii, wystawę lub na inną zorganizowaną imprezę kulturalną,
  • wyjazd uczniów z danej klasy na tzw. „zieloną szkołę" lub wycieczkę szkolną.
  • wyjazd na obóz naukowy
 4. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podręczników, przyborów szkolnych oraz pomocy naukowych, komputera, abonamentu internetowego itp. W przypadkach kiedy zakup jest niezbędny do realizacji zadań edukacyjnych.

 

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój