PRZEJDŹ DO TREŚCI

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony głównej Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju. (https://www.cusjedlina.pl)

Data publikacji strony internetowej: 2012-11-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-02

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnych dwóch narzędzi do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://www.cusjedlina.pl spełnia wymagania w 99,83%,

zrzut ekranu strony internetowej checkers.eiii.eu obrazującej test dostępności dla strony ops.jedlina.pl

oraz AChecker (https://achecker.ca/checker/index.php) z wynikiem pozytywnym.

zrzut ekranu strony internetowej achecker.ca/checker/index.php obrazującej test dostępności dla strony ops.jedlina.pl

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Jednocześnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju przeprowadził samoocenę strony https://www.cusjedlina.pl.bip.gov.pl/ z której korzysta i która jest udostępniona przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-06 Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak.

Do oceny wykorzystano narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://www.cusjedlina.pl.bip.gov.pl/ spełnia wymagania w 99,55%

zrzut ekranu strony internetowej checkers.eiii.eu pokazujący pozytywny wynik testu dostępności dla strony ops.jedlina.pl

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dagmara Dynak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel. 720 801 833. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu w siedzibie Ośrodka w Jedlinie-Zdroju przy ul.Piastowskiej 11. Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektronicznąna przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

Złożenie wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej

Wniosek o zapewnienie dostępności bezwzględnie powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. (https://www.rpo.gov.pl/)

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku, dostępności korytarzy, schodów i windy i innych: na przykład pochylni, podjazdów dla osób niepełnosprawnych, oraz dostępności informacji głosowych.

  Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Piastowskiej 11:

  • Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika. Winda posiada napisy w alfabecie brajla. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na każdym poziomie budynku.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

  Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Piastowskiej 11:

  • Budynek wraz z 1 miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej,

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

  Zezwolenie na wejście z psem asystującym (przewodnikiem). W pozostałych przypadkach brak zgody na wprowadzanie psów.

 2.  Możliwość skorzystania z pomieszczenia wyciszenia, z którego mogą skorzystać osoby wrażliwe na bodźce zewnętrzne np. osoby ze spektrum autyzmu.

  W budynku wyznaczony jest pokój, z którego mogą przy załatwianiu spraw korzystać osoby wrażliwe na bodźce zewnętrzne.

  5. Pomoc przeszkolonych pracowników na miejscu (asysta, pomoc w przemieszczaniu się po budynku, udzielenie kompleksowej informacji, itp.)

  Pracownicy w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Piastowskiej 11, są przeszkoleni w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnością w zakresie udzielania kompleksowej informacji, asyście, pomocy w przemieszczaniu się po budynku.

Aplikacje mobilne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie Zdrój nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Złożenie wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej

Co zawierać powinien wniosek o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno - komunikacyjnym,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione , podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Wnioski można złożyć osobiście w siedzibie OPS przy ul.Piastowskiej 11 w Jedlinie-Zdroju alternatywnie drogą pocztową na wskazany wcześniej adres,drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub przez EPUAP bądź telefonicznie pod numerem 74 8805333. W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Pobierz wniosek o zapewnienie dostępności 

 

Deklaracja dostępności Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju dotycząca strony interetowej, Biuletynu Informacji Publicznej, dostępności architektonicznej i aplikacji mobilnych (PDF)

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTEPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI na lata 2020-2030

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego z dnia 01.01.2021

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego z dnia 01.01.2022

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego z dnia 01.01.2023

 

 

 

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój