PRZEJDŹ DO TREŚCI

Zespół interdyscyplinarny

Gminne Programy Przeciwdziałania Przemocy
w rodzinie

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm) stanowi, że do zadań własnych Gminy należy opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W dniu 30 czerwca 2011 r. została podjęta pierwsza w tym zakresie Uchwała Nr VIII/36/11 Rady Miasta Jedlina-Zdrój w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2011-2015.

Celem programu jest stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wspierania dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie w celu zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutków tej przemocy.

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 1 sierpnia 2010 r. nakłada między innymi na gminy obowiązek tworzenia zespołu interdyscyplinarnego. W dniu 1 marca 2011 r. Rada Miasta w Jedlinie-Zdroju podjęła uchwałę Nr V/27/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późń. zm.) gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym , który powołuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

W miesiącu listopadzie 2011 r. w Sali Orła Białego w Jedlinie-Zdroju odbyło się pierwsze posiedzenie członków zespołu interdyscyplinarnego, na którym Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój wręczył członkom zespołu powołania do pracy w zespole.

    Zespół interdyscyplinarny tworzą:

  • Policjanci z Komisariatu policji w Głuszycy – Rafał Kozioł i Tomasz Plata
  • Kurator zawodowy – Janusz Pawłowski
  • Pedagodzy :  Magdalena Wędzik
  • Pracownik socjalny –Iwona Górka
  • Członek Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Grażyna Stuczeń
  • Lekarz – dr Katarzyna Bywalec - Tomalska
  • Terapeuta ds. uzależnień – Joanna Zarzycka- Żyła

Posiedzenia członków zespołu odbywają się raz na kwartał lub w zależności od istniejących potrzeb, w budynku Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.

 

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój