PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – czyli stypendia szkolne według nowych zasad

Przypominamy, że do 15 września 2016 r. (a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2016 r.) można składać wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2016/2017.


Ustalenie prawa do przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego nastąpi po złożeniu wniosku przez: rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, wraz z zaświadczeniami o dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z miesiąca sierpnia 2016 r. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł. netto.


W tym roku zmieniają się zasady przyznania stypendium. Po pobraniu wniosku z Ośrodka Pomocy Społecznej należy udać się do szkoły i uzgodnić z wychowawcą/ nauczycielem zakres niezbędnej pomocy potrzebnej uczniowi. Zgodnie bowiem z art. 90b ust.2 ustawy z dnia 9 września 1990r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) „Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych".


W związku z powyższym Burmistrz Miasta wydał Zarządzenie Nr 66/2016 w dniu 23 sierpnia 2016r. sprawie określenia katalogu wydatków kwalifikowanych do refundacji udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uczniom zamieszkałym na terenie gminy Jedlina-Zdrój.


Zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia pomoc służy pokryciu przede wszystkim:

 1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą: muzycznych, komputerowych, artystycznych.
 2. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach poza szkołą, w szczególności:
  • nauce języków obcych - wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania.
  • zajęciach sportowych, nauki pływania, itp.
  • w kursach komputerowych,
  • nauki prowadzenia pojazdów mechanicznych - jeżeli jest to wymagane przez szkołę.
 3. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach współorganizowanych przez szkołę poza jej siedzibą, w szczególności:
  • wyjście całej klasy do kina, teatru, muzeum, filharmonii, wystawę lub na inną zorganizowaną imprezę kulturalną,
  • wyjazd uczniów z danej klasy na tzw. „zieloną szkołę" lub wycieczkę szkolną.
  • wyjazd na obóz naukowy
 4. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podręczników, przyborów szkolnych oraz pomocy naukowych, komputera, abonamentu internetowego itp. W przypadkach kiedy zakup jest niezbędny do realizacji zadań edukacyjnych.

Wnioski o przyznanie świadczenia stypendium szkolnego i dodatkowe informacje w sprawie powyższego świadczenia można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej (I piętro, pok. Nr 2 w godz. od 7:30 do 15:30, tel. 74 845 52 70).

Załączniki:

 1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 66/2016 z dnia 23 sierpnia 2016r. sprawie określenia katalogu wydatków kwalifikowanych do refundacji udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uczniom zamieszkałym na terenie gminy Jedlina-Zdrój wraz z Załącznikiem.
 2. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój