PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2021/2022

W okresie od 1 września 2021r. do 15 września 2021r. (a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2021 r.) można składać wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022.

 Zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).
 • Uchwałą Nr XXVIII/146/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlina-Zdrój ze zmianami,
 • Zarządzeniem Nr 66/2016 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie określenia katalogu wydatków kwalifikowanych do refundacji udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uczniom zamieszkałym na terenie gminy Jedlina-Zdrój.

 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

 

Świadczenia pomocy materialnej przysługują:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznychniepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznychniepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Kto może otrzymać stypendium szkolne?

 1. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący siętrudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin:

  - w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
  - wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  - w których występuje alkoholizm lub narkomania,
  - niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.

 2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł, a od 1 stycznia 2022r. 600,00 zł, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej,
 3. Miesięczna wysokość dochodu,której mowa w pkt 2, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej, z tym że do dochodu nie wlicza się: stypendiów i zasiłków socjalnych, jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, płaconych alimentów na rzecz innych osób, miesięcznego obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki odprowadzonej na ubezpieczenie społeczne i  ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

 

W jakiej formie może być udzielane stypendium szkolne?

 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom,formie:

  - całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

  - pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
 2. Stypendium szkolne może być także udzielone uczniom szkół ponadpodstawowychsłuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

 

Ustalenie prawa do świadczenia:

 
Ustalenie prawa do przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego nastąpi po złożeniu wniosku przez:

- rodziców albo pełnoletniego ucznia,

- odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka publicznego i niepublicznego rewalidacyjno-wychowawczego

 

Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z miesiąca sierpnia 2021 r.,

- dołączenie stosownych zaświadczeń, decyzji lub oświadczeń o dochodach poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego,

- osoby posiadające świadczenia rentowe lub emerytalne (odcinek emerytury, renty do wglądu),

- osoby prowadzące działalność gospodarczą (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie oraz o formie opodatkowania),

- osoby posiadające gospodarstwo rolne ( zaświadczenie z Gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych),

- osoby otrzymujące alimenty (kopię odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie).

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, raz lub kilka razy do roku. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - (format PDF 540 KB)

Zaświadczenie o dochodach - (foramt PDF 225 KB)

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój