PRZEJDŹ DO TREŚCI

Projekt POWER 2014-2020 "Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina-Zdrój"

Specjalista Integracji Zawodowej

Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju – specjalista reintegracji zawodowej -  Klub Integracji Społecznej

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia: 10.10.2021r.

Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.

1. Wymagania niezbędne:

Zatrudniona na stanowisku specjalisty reintegracji może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku np.: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
2) posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku i studia podyplomowe pozwalające na wykonywanie zadań na stanowisku (w tym o specjalnościach wskazanych w pkt.2.1)
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiada nieposzlakowaną opinię.

2. Wymagania dodatkowe:

1)  specjalność w zakresie pracy z osobą dorosłą w zakresie doradztwa zawodowego, poradnictwa zawodowego, coaching
2) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
3) wysoka kultura osobista,
4) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, wykluczonym społecznie w tym bezrobotnym,
5) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania jednostki w społeczeństwie
6) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem,
7) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami w zakresie wspierania jednostki dysfunkcujnej,
8) znajomość rynku pracy
9) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
10) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
11) odporność na sytuacje stresowe,
12) umiejętność współpracy w zespole,
13) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych z zakresu pomocy społecznej.

3. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Prosimy o zawarcie danych kontaktowych (telefon lub e-mail)
2) kopie świadectw pracy,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie, ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty.
4) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku specjalisty reintegracji zawodowej,
5) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
7) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Jedlina-Zdrój w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Asystenta rodziny...

Dokumenty należy skłądać w siedizbie OPS w terminie do 30.09.2021 r.

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój