PRZEJDŹ DO TREŚCI

Projekt POWER 2014-2020 "Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina-Zdrój"

Nabór na wolne stanowisko pracy - Specjalista reintegracji zawodowej

Logo Funduszu Eropejskiego, Flaga Polski, Logo Unii Eropejskiej

Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju – specjalista reintegracji zawodowej

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia: 01.09.2019r.

Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.

1. Wymagania niezbędne:

Zatrudniona na stanowisku specjalisty reintegracji może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku np.: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
2) posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku i studia podyplomowe pozwalające na wykonywanie zadań na stanowisku (w tym o specjalnościach wskazanych w pkt.2.1)
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiada nieposzlakowaną opinię.

2. Wymagania dodatkowe:

1) mile widziana specjalność w zakresie pracy z osobą dorosłą np. socjologia, psychologia czy pedagogika pracy; socjologia, psychologia czy pedagogika społeczna; resocjalizacja; praca socjalna; andragogika, psycho-pedagogika, animacja społeczna, poradnictwo zawodowe; aktywizacja kulturalno-społeczna; poradnictwo personalne; terapia pedagogiczna lub inna pozwalająca na pracę z dorosłą jednostką.
2) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
3) wysoka kultura osobista,
4) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, wykluczonym społecznie w tym bezrobotnym,
5) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania jednostki w społeczeństwie
6) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem,
7) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami w zakresie wspierania jednostki dysfunkcujnej,
8) znajomość rynku pracy
9) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
10) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
11) odporność na sytuacje stresowe,
12) umiejętność współpracy w zespole,
13) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych z zakresu pomocy społecznej.

3. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Prosimy o zawarcie danych kontaktowych (telefon lub e-mail)
2) kopie świadectw pracy,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie, ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty.
4) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku specjalisty reintegracji zawodowej,
5) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
7) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Jedlina-Zdrój w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Asystenta rodziny – oświadczenia w załączeniu do pobrania

Oświadczeni o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania

Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane zaś kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

4. Informacje o sposobie nawiązania stosunku pracy oraz o warunkach pracy na stanowisku:

1) Specjalista reintegracji zawodowej prowadzi pracę osobami wykluczonymi spocznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym w tym i zawodowym. Ponadto specjalista reintegracji będzie prowadził punkt informacji społecznej w gminie Jedlina-Zdrój ( wymagana znajomość działających na terenie gminy Jedlina-Zdrój instytucji, stowarzyszeń, atrakcji turystycznych). Prowadzenie warsztatów dla osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie celem przywrócenia ich na rynek pracy. Aktywizacja społeczna grup senioralnych. Współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie rozwiązywania problemów osób wykluczonych społecznie w tym bezrobotnych.
2) Specjalista reintegracji pracuje zarówno na płaszczyźnie społecznej jak i zawodowej, opracowuje miesięczne plany pracy, pozyskuje środki zewnętrzne w tym z programów UE.
3) Specjalista zatrudniony będzie formie umowy o pracę z tym, że pierwsza umowa na okres próbny 3- miesięczny.

5. Informacje dodatkowe:

1) Oferty należy przesyłać w zamkniętych kopertach (z podanym adresem zwrotnym) z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista reintegracji zawodowej w terminie do 23 sierpnia 2019 r. do godz.13:00, na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Poznańska 8, 58-330 Jedlina-Zdrój lub składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Poznańska 8.
2) Aplikacje niekompletne lub które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane..
3) Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, dlatego upraszamy o podanie telefonu kontaktowego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 074 8805333
4) Ogłoszenie o naborze na stanowisko „Specjalisty reintegracji zawodowej" nie wymaga procedowania w trybie art. 11 -15 ustawy o pracownikach samorządowych.

Nabór w ramach projektu p.n. „Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina Zdrój" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna i podpisaną Umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy: POWR.02.05.00-00-0242/18

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju, ul. Piastowska 11, 58-330 Jedlina - Zdrój

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
a) realizacji zadań wynikających ze statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
e) do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Ośrodek Pomocy Społecznej jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych

9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój