PRZEJDŹ DO TREŚCI

Projekt POWER 2014-2020 "Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina-Zdrój"

Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystenta rodziny

Logo Funduszu Eropejskiego, Flaga Polski, Logo Unii Eropejskiej

Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju - Asystent rodziny

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia: 01.09.2019 r.

Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.

1. Wymagania niezbędne:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
2) posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną zgodnie z rozporządzeniem MPRiPS w sprawie szkoleń na asystenta rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.Dz.U.2019., poz. 1111) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
3) posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną zgodnie z rozporządzeniem MPRiPS w sprawie szkoleń na asystenta rodziny, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
5) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) posiada nieposzlakowaną opinię.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
2) wysoka kultura osobista,
3) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
4) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
5) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
6) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
7) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
8) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
9) odporność na sytuacje stresowe,
10) umiejętność współpracy w zespole,
11) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych z zakresu pomocy społecznej.

3. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Prosimy o zawarcie danych kontaktowych (telefon lub e-mail)
2) kopie świadectw pracy, dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okresy zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie, ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty. Kurs potwierdzajacy kwalifikacje Asystenta rodziny w przypadku posiadania wykształcenia innego niż określone w pkt.1.1 ),
4) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
5) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
7) oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona,
8) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

9)Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Jedlina-Zdrój w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji

Oświadczeni o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania

Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane zaś kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

4. Informacje o sposobie nawiązania stosunku pracy oraz o warunkach pracy na stanowisku:
1) Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. W zależności od potrzeb asystent rodziny będzie wykonywać pracę także w godzinach popołudniowych. Ilość rodzin z terenu gminy, z którymi będzie prowadzona praca jest zmienna i zależy od bieżących potrzeb i stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.
2) Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.
3) Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń pomocy społecznej realizowanych przez gminę.
4) Asystent zatrudniony będzie w zadaniowym czasie pracy.

5. Informacje dodatkowe:
1) Oferty należy przesyłać w zamkniętych kopertach (z podanym adresem zwrotnym) z dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny" w terminie do 23 sierpnia 2019 r. do godz. 13:00, na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Poznańska 8, 58-330 Jedlina-Zdrój lub składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Poznańska 8.
2) Aplikacje niekompletne lub które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane..
3) Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, dlatego upraszamy o podanie telefonu kontaktowego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 074 8805333
4) Ogłoszenie o naborze na stanowisko „Asystenta Rodziny" nie wymaga procedowania w trybie art. 11 -15 ustawy o pracownikach samorządowych.

- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej –
- Joanna Fornalska -

Nabór w ramach projektu p.n. „Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina Zdrój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna i podpisaną Umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy: POWR.02.05.00-00-0242/18

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju, ul. Piastowska 11, 58-330 Jedlina - Zdrój

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

a) realizacji zadań wynikających ze statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju

b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju

c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

    a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

    b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

    c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

        - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane

        - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

        - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem

        - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

        - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych

    d)do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,

    e) do przenoszenia danych,

    f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Ośrodek Pomocy Społecznej jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych

9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

 

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój