PRZEJDŹ DO TREŚCI

Projekt POWER 2014-2020 "Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina-Zdrój"

Zapytanie ofertowe na koordynację projektu pn. „Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina Zdrój"

Logo Funduszu Eropejskiego, Flaga Polski, Logo Unii Eropejskiej

Jedlina-Zdrój, 25.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie Zdroju o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm): Zamawiający - Ośrodek Pomocy Społecznej Jedlina Zdrój zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na: Koordynację projektu pn. „Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina Zdrój" współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

I. Dane dotyczące Zamawiającego:
Gmina Jedlina-Zdrój/Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie Zdroju
ul. Piastowska 11
58-330 Jedlina Zdrój

tel.74 8455 356
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Koordynacja projektu pn. „Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina Zdrój"
2. Czas trwania projektu – od 01/08/2019 do 31/01/2021 roku
3. Forma prawna wykonywania zadań – umowa cywilnoprawna.
4. Główny zakres czynności koordynatora obejmuje:
1) organizację i nadzór nad realizacją wszystkich zadań projektowych,
2) przygotowanie rozliczenia finansowego i merytorycznego projektu (kwota projekty 421 393,75 zł – rozliczany kwotami ryczałtowymi),
3) prowadzenie sprawozdawczości i monitorowanie dokumentacji merytorycznej projektu,
4) przygotowanie wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami,
5) przygotowywanie sondaży rynku, sporządzanie protokołów, przygotowywanie,
procedur odnośnie zamówień publicznych (zakup towarów i usług wynikających z
realizacji projektu),
6) organizacja pracy zespołu projektowego,
7) przedstawianie na bieżąco beneficjentowi sprawozdań ustnych o stanie realizacji zadań i wynikłych nieprawidłowościach,
8) przestrzeganie zasad równości szans i niedyskryminacji,
9) przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu, personelu oraz kontrahentów,
10) podejmowanie wszelkich działań zaradczych i naprawczych w przypadku występowania problemów w realizacji projektu,
11) wykonywanie innych zadań związanych z realizacją projektu, zgodnie z potrzebami oraz możliwościami.

5. Liczba godzin w projekcje – 540, średnio 30h/m-c.
6. Termin realizacji zamówienia: od 01/08/2019 do 31/01/2021

III. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
Oferta na zadanie pn: Koordynacja projektu pn. „Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina Zdrój"
UWAGA!! NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 12/07/2019 godz. 09:15
2. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
3. Miejsce i termin złożenia oferty: Gmina Jedlina-Zdrój/Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie Zdroju, ul. Piastowska 11, , 58-330 Jedlina Zdrój do dnia 12.07.2019 do godz. 09:00 (tymczasowa siedziba ul. Poznańska 8)
4. Miejsce oraz termin otwarcia oferty: Gmina Jedlina-Zdrój/Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie Zdroju, ul. Piastowska 11, 58-330 Jedlina Zdrój dnia 12/07/2019 godz: 09:15. (tymczasowa siedziba :Poznańska 8)

IV. Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
1. Osoba wskazana do realizacji zamówienia - niezbędne wymagania:
1) Obywatelstwo polskie.
2) Wykształcenie wyższe magisterskie.
3) Doświadczenie przy obsłudze projektów finansowanych z funduszy europejskich.
4) Doświadczenie w realizacji projektów w obszarze Wdrożenia usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.
5) Znajomość :
a) obsługi Generatora Wniosków Aplikacyjnych SOWA,
b) obsługi SL2014,
c) narzędzi ewaluacji, monitoring.
6) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełne korzystanie z praw publicznych.
7) Praktyczna znajomość przepisów dot. ochrony danych osobowych.
8) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
9) Nieposzlakowana opinia.
10) Prawo jazdy kat. B.

V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena 100%

VI. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania, bez podawania przyczyn.
VII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Pani Joanna Fornalska, Kierownik OPS Jedlina Zdrój – tel: 74 88 05 333 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
VIII. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i o korzystaniu z pełni praw publicznych.
3. Rekomendacje, opinie mile widziane.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
5. Podpisana przez oferenta klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych o treści jak załącznik nr 2.
6. Formularz ofertowy z propozycją cenową wyrażoną w stawce netto i brutto za całe zlecenie.

Załączniki do zapytania
1. Formularz ofertowy + załacznik do formularza ofertowego
2. Załącznik nr 1 do oferty wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.
3. Załącznik nr 2 - klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.

Kierownik OPS
Joanna Fornalska

 

do pobrania

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój