PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Korpus Wsparcia Seniora 2023

Po raz czwarty chcemy dedykować naszym mieszkańcom 65+ usługę w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów w roku 2023. W obecnym roku wsparciem w ramach modułuI objęlismy 27 osób natomiast w ramach modułu II -32 osoby.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej - Marlena Maląg, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, podpisała program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Celem ww. programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r..

Zgodnie z zapisami części IV pkt 4 programu gmina może otrzymać dotację na realizację działań przewidzianych w programie po przyjęciu programu osłonowego lub uzupełnieniu już przyjętego w danej gminie programu osłonowego o działania obejmujące zakres podmiotowy i przedmiotowy programu, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

  • Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, a w jego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych
    i obywatelskich, w zakresie codziennego świadczenia pomocy osobom potrzebującym wsparcia.
  • Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. Środki w ramach Modułu II mogą zostać przeznaczone na zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych przez gminy w ramach programu realizowanego w 2022 r. oraz zakup w roku 2023 usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

W trakcie roku dopytywaliśmy Państwa czy forma usług/czynności w ramach korpusu jest wystarczajaca i w pełniodpowiada waszym potrzebom. Padały różne odpowiedzi.Dla jednych wystarczające byłotylkozrobienie zakupów, dlainnych pomocwzałatwieniu spraw urzędowych a dla innych zwykła rozmowa i regularne choć raz w mmiesiacu odzwiedziny naszegopracownika.Końcówka rokua właściwie 3kwartał pokazał jednak nowe potrzeby. Nasi seniorzy potrzebowali dobrej informacjiw zakresiepojawiajacych się form pomocy dla miieszkańców/obywateli takich jak: dodatekosłonowy, węglowy, gazowy, energetyczny. Problemem było uzyskanie takich informacji online czy pozyskanie druku/wniosku a i jeszcze większym jego wypełnienie i skompletowanie odpowiednich dokumentów. I tym razem stanęliśmy nawysokościzadania. Dlategoteż aby jeszcze bardziej rozbudować wiedzę na temat waszych potrzeb prosimy o wykonanie telefonu pod numer 74 8455 356 lub 531 872 619 i krótkieich przedstawienie. dzięki temu będziemy mieli wiedzę o co je rozszerzyć. A już od 2 stycznia zapraszamy do zgłaszania chęci skorzystania z programu zarówno pod podanymi numerami telefonów jak i osobiście w siedzibie nowej już jednostki CUS. Zapraszamy.

Korzystajac z okazji wciąż zapraszamy wolontariuszy gotowych włączyć się w realizację programu.

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój