PRZEJDŹ DO TREŚCI

Program "Rodzina 500 plus"

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych wydawane i przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11, pokój nr 2,

 • w miesiącu sierpniu 2017r.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8ºº do 15ºº
 • od miesiąca września2017r.:
  • poniedziałek, wtork, środa od godziny 8ºº do 12ºº
  • czwartek, piątek od godziny 12ºº do 15³º

Wnioski można składać również w formie elektronicznej.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy dostępne są również na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Jeżeli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze wraz z wymaganymi dokumentami na nowy okres zasiłkowy w terminie:

 • do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku,
 • od 1 września do 30 września, przyznanie świadczenia oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku,
 • od 1 października do 31 października, przyznanie świadczenia oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik , listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia tego roku,
 • od 1 listopada do 30 listopada , przyznanie świadczenia oraz wypłata przyznanego świadczenia od listopada nastąpi nie później niż do 31 stycznia 2018 roku,
 • od 1 grudnia do 31 grudnia 2017r. , przyznanie świadczenia oraz wypłata przyznanego świadczenia od grudnia nastąpi nie później niż do 28 lutego 2018 roku,
 • od 1 stycznia 2018r. do 31 stycznia 2018r. , przyznanie świadczenia oraz wypłata przyznanego świadczenia od stycznia nastąpi nie później niż do 28 lutego 2018 roku,
 • wnioski składane od 1 lutego 2018 roku będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym na drugie i kolejne dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód,
 • z dochodem na osobę w rodzinie poniżej 800,00 zł netto lub 1200,00 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego na pierwsze dziecko i kolejne dzieci do 18 roku życia.

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenia wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód.

 

Dokumenty niezbędne do dołączenia do wniosku:

 1. przy składaniu wniosku na drugie i kolejne dziecko nie trzeba dołączać żadnych dokumentów, gdyż nie obowiązuje kryterium dochodowe,
 2. osoba samotnie wychowująca dziecko ( bez względu na które dziecko wnioskuje o świadczenie) musi dołączyć sądowy tytuł wykowawczy zobowiązujący do świadczeń alimentacyjnych od drugiego rodzica dziecka:
  • wyrok lub postanowienie sądu o zasądzonych alimentach, lub
  • tytuł wykonawczy ustalający alimenty zatwierdzony przez sąd, takim tytułem będzie np. ugoda zawarta przed mediatorem, protokół z posiedzenia sądu zatwierdzajacego ugodę zawartą przed sądem, a nawet umowa zawarta w formie aktu notarialnego, której sąd nadał klauzulę wykonalności.
 3. do wniosku na pierwsze dziecko dziecko należy dołączyć ( tylko w przypadku, gdy w 2016 roku członkowie rodziny osiągali takie dochody)
  • oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegajacego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego i dochodach uzyskanych z gospodarstwa rolnego,
  • dokumenty ( w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmiany sytuacji dochodowej w okresie od 1 stycznia 2016r do dnia złożenia wniosku ( np. świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenia od pracodawcy, PIT-11 itp.)

UWAGA
Jeżeli członek rodziny utracił zatrudnienie i w ciągu 3 miesięcy ponownie podjął zatrudnienie u TEGO SAMEGO PRACODAWCY, nie stosuje się przepisów o utracie i uzyskaniu dochodów. Będzie to traktowane jak ciagłość pracy od dnia zawarcia pierwszej umowy o pracę/zlecenie/dzieło u danego pracodawcy. Dotyczy to również osób prowadzących działalność gospodarczą, które w ciągu 3 miesięcy zakończą prowadzenie tej działalności i rozpoczną prowadzenie nowej działalności.

 

osoby osiagające dochody z działalności podlegajacej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne muszą dołączyć oświadczenie wnioskodawcy oraz zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje odpowiednio o:

 • formie opłacanego podatku,
 • wysokości przychodu,
 • stawce podatku,
 • wysokości opłaconego podatku - w roku 2016.

 

Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m. in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów.

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój