PRZEJDŹ DO TREŚCI

Pomoc społeczna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.)

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, które nie są one same w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych jak również umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i rozmiar przyznanych świadczeń są odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Jednym z najważniejszych narzędzi pracy pracownika socjalnego jest praca socjalna. Pracownik socjalny udziela porad i wskazówek dotyczących uzyskania innych świadczeń mających na celu poprawę sytuacji socjalno-bytowej, aktywizuje do podjęcia pracy. W sposób skuteczny posługuje się przepisami prawa w realizacji tych zadań. Również udziela poradnictwa dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i uzyskania pomocy przez inne właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe, które wspierają osoby i rodziny wymagające wsparcia lub interwencji.

 Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osobom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 • ubóstwo,
 • sieroctwo,
 • bezdomność,
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • długotrwała i ciężka choroba,
 • przemoc w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietność,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały statut uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna.

 

Kryteria dochodowe

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11lipca 2018r. ( Dz. U z 2018r. poz. 1358) w sprawie zweryfikowanych kwot kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dniem 1 października 2018r. ustala się następujące kryteria dochodowe:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701,00 zł,
 • dla osoby w rodzinie – w wysokości 528,00 zł.

W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

 • Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 • W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji miedzy udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuacją życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe , w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości , można odmówić przyznania świadczenia.

 

Rodzaje świadczeń, z których mogą korzystać osoby i rodziny:

Świadczenia pieniężne

   Świadczenia pieniężne
  • zasiłek stały,
  • zasiłek okresowy,
  • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
  • zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
  • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się,
  • pomoc dla rodzin zastępczych
  • pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki,
  • świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców.

Świadczenia niepieniężne

  • Świadczenia niepieniężne między innymi to:
  • praca socjalna,
  • bilet kredytowy,
  • składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • pomoc rzeczowa na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • poradnictwo specjalistyczne,
  • sprawienie pogrzebu,
  • poradnictwo specjalistyczne,
  • interwencja kryzysowa,
  • schronienie,
  • posiłek,
  • dożywianie dzieci,
  • tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
  • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
  • niezbędne ubranie,
  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze
  • mieszkania chronione,
  • opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej,
  • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej,
  • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
  • szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno - opiekuńcze.

 Świadczymy również usługi opiekuńcze w środowisku na mocy art. 5O ustawy. Obejmują one pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych,opiekę higieniczną oraz w miarę możłiwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Zakres, okres i miejsce ich świadczenia ustala Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach usług opiekuńczych nie świadczymy usług sprzątających. Poniżej podstawowy zakres czynności opiekuna:

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. 1.Sprawna opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
 2. 2.Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego ( mycie, czesanie, ubieranie), zmiana bielizny osobistej i pościelowej, ubranie podopiecznego.
 3. 3.Pomoc przy podstawowych czynnościach takich jak: karmienie, podawanie leków doustnych z zastrzeżeniem iniekcyjnych i innych przewidzianych dla zawodu pielęgniarskiego.
 4. 4.Wykonywanie poleceń lekarza dotyczących podopiecznego (z wyłączeniem czynności medycznych zastrzeżonych dla zawodów medycznych) głównie pielęgnacyjnych: pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, pomoc w poruszaniu się po mieszkaniu, zapobieganie powstawaniu odleżyn, pomoc w ułożeniu chorego i inne uzgodnione w zakresie usług z pracownikiem socjalnym.
 5. 5.Pomoc w utrzymaniu mieszkania w czystości wyłącznie w przypadku osób samotnych lub samotnie gospodarujących, gdzie rodzina z racji np. odległego zamieszkania nie jest w stanie wykonać elementarnych obowiązków zadbania o czystość lokalu swojego zależnego członka rodziny, poprzez:
  1. 1)podstawowe doraźne sprzątanie z wyłączeniem porządków ,,generalnych” zastrzeżonych dla firm usługowo-sprzątajacych (np. odkurzenie mieszkania za pomocą sprzętu mechanicznego, przetarcie kurzy, umycie podłóg nie częściej jak 1 x w tygodniu).Doraźne sprzątanie nie obejmuje mycia łazienek, toalet, kuchni , innych pomieszczeń mieszkania poza pomieszczeniem zajmowanym przez podopiecznego,
  2. 2)mycie naczyń użytkowanych w danym momencie,
  3. 3)pranie wyłącznie odzieży podopiecznego( mechanicznie) z wyłączeniem prania ręcznego,
  4. 4)w przypadku konieczności wdrożenia usług sprzątających za zgodą podopiecznego nawiązanie kontaktów i pomoc w wyborze najlepszej oferty usługowej-sprzątającej
 6. 6.Pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych (przygotowanie posiłku, robienie drobnych doraźnych zakupów, przynoszenie opału i rozpalenie w piecu, zamawianie wizyt lekarskich),
 7. 7.Pomoc w załatwianiu spraw poza domem podopiecznego (realizowanie recept, opłaty rachunków, organizowanie transportu),
 8. 8.Pomoc w organizowaniu wolnego czasu osobie starszej, umożliwiająca rozwój psychofizyczny oraz większe usamodzielnienie się podopiecznego w tym kontakt z otoczeniem.
 9. 9.Opiekun nie świadczy niżej wymienionych usług:
  1. Mycie korytarzy,
  2. Pielęgnacja ogródków,
  3. Wyjazdy do lekarza poza teren Jedliny-Zdroju i innych wyjazdów poza teren gminy.
  4. Usług sprzątających wychodzących poza ramy doraźnego sprzątnięcia.
  5. W przypadku podopiecznego/ usługobiorcy wspólnie zamieszkałego z innym członkiem swojej rodziny opiekun nie wykonuje żadnych prac porządkowych, piorących nawet tych o charakterze doraźnym oraz nie dokonuje zakupów – czynności te leżą w gestii wspólnie zamieszkałych domowników w ramach elementarnych obowiązków każdego domownika członka rodziny.

© 2023 CUS Jedlina-Zdrój